Privacy statement

In dit privacy statement wordt uitgelegd wat Groen Inrichters met jouw persoonsgegevens doet en met welk doel dit gedaan wordt.

Privacybeleid

In dit privacy statement wordt beschreven hoe Groen Inrichters met jouw persoonsgegevens omgaat.

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit onderwerp kun je contact opnemen met via info@groeninrichters.nl

Gebruik van persoonsgegevens

Groen Inrichters vindt het van groot belang dat jouw persoonsgegevens correct worden behandeld. Daarom verwerken wij jouw persoonsgegevens met grote zorgvuldigheid.

Dit betekent concreet dat Groen Inrichters:

 • duidelijk vermeldt voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt. Dit gebeurt via dit privacy statement.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Jou vraagt om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist.
 • Jouw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer daar een wettelijke verplichting toe is.
 • Bij het delen van jouw gegevens afspraken maakt met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • Passende beveiligingsmaatregelen neemt om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook te eisen van partijen die in opdracht van Groen Inrichters persoonsgegevens verwerken.
 • Jouw rechten respecteert en jouw aanvragen op het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en overdracht in behandeling zal nemen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie omtrent de opdracht;
 • om uitvoering te geven aan de ontvangen opdracht.

De grondslag voor de verwerking is:

 • Deze is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam en adres;
 • telefoon en e-mail;
 • postadres;
 • IBAN;
 • telefoon en e-mail van de tekenbevoegde;
 • telefoon en e-mail van de dagelijkse contactpersoon;

Voor deze persoonsgegevens wordt de volgende bewaartermijn gehanteerd:

 • Na afloop van de overeenkomst voor een periode van 5 jaar.

Persoonsgegevens van prospects

Persoonsgegevens van prospects worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

De grondslag voor de verwerking is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, koppeling via LinkedIn, nieuwsbriefinschrijving.

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Naam en adres
 • Telefoon en e-mail

Voor deze persoonsgegevens wordt de volgende bewaartermijn gehanteerd:

 • Zolang men gezien wordt als een prospect.

Persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden;
 • communicatie omtrent de verstrekte opdracht.

De grondslag voor de verwerking is:

 • Deze is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Naam en adres
 • Telefoon en e-mail
 • IBAN
 • Postadres

Voor deze persoonsgegevens wordt de volgende bewaartermijn gehanteerd:

 • Na afloop van de overeenkomst voor een periode van 5 jaar.

Verwerken van gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Groen Inrichters heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat Groen Inrichters hun persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijnen

Groen Inrichters zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken/bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of ter naleving van een wettelijke verplichting.

Delen met derden

Groen Inrichters deelt jouw persoonsgegevens met derden voor het uitvoeren van een overeenkomst of andere wettelijke grondslag en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, maken wij afspraken over een veilige en verantwoorde verwerking van jouw gegevens.

Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens met jouw nadrukkelijke toestemming aan derden verstrekken.

Indien gegevens naar het buitenland worden verzonden, is dit alleen naar landen met een passend beschermingsniveau. Wanneer een land waar gegevens naartoe verstuurd worden geen passend beschermingsniveau kent, wordt één van de andere wettelijk toegestane middelen toegepast om de gegevens voldoende te beschermen, waaronder het toepassen van modelcontracten of het gebruik van andere verdragen of overeenkomsten.

Websitebezoek

Groen Inrichters gebruikt functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Groen Inrichters wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. De cookies worden tevens gebruikt om onze website te optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Voor meer informatie kun je ons Cookie Statement raadplegen.

 Benadering van betrokkenen

Wanneer wettelijk toegestaan, kan Groen Inrichters jou benaderen met commerciële informatie. Je hebt hierbij altijd de mogelijkheid om jezelf hiervoor af te melden. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze je dit kunt doen.

Rechten indien wij persoonsgegevens van jou verwerken

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken, heb je onder andere het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens.

Eveneens heb je het recht op beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken en het recht op overdracht van jouw persoonsgegevens. De verwerking kan door jou beperkt worden, indien: de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, de verwerking niet meer nodig is voor de verwerkingsdoeleinden en jouw recht als betrokkene zwaarder weegt dan ons recht om te verwerken. Als betrokkene heb je het recht om bewaar te maken tegen direct marketing/profilering of tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van ons of een derde(afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden). Je hebt het recht om de verzamelde persoonsgegevens naar jouzelf of een derde partij te laten overdragen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek afkomstig is van jou, vragen wij om een kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vraagt Groen Inrichters ook om op dit kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van jouw eigen privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, binnen de wettelijke termijn, op het verzoek reageren. Indien een verwerking berust op toestemming, ben je ten alle tijden bevoegd om de gegeven toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Mochten wij er samen niet uit komen, dan ben je ten alle tijden bevoegd een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

Beveiliging en bescherming van gegevens

Groen Inrichters neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en past passende maatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met jouw projectmanager of stuur een e-mail naar info@groeninrichters.nl. Groen Inrichters heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

Wijzigingen

Groen Inrichters is gerechtigd dit privacy statement van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Groen Inrichters adviseert de inhoud van dit privacy statement regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigen. Dit statement is voor het laatst herzien op 24-05-2018.